Premium Dish Super 12 kg

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


43,87 € z DDV

6661176

Nov izdelek

Tekoče alkalično sredstvo za pomivanje posode

Tag:

Več informacij

Tekoči močno alkaličen detergent za strojno pomivanje posode, porcelana, pribora in steklovine. Topila preprečujejo nabiranje vodnega kamna na posodi in tudi v sami pomivalni komori. Učinkovito odstrani tudi kavne in čajne usedline. Vsebina plastenke: 12 kg

Vernostni napotki:
Vsebuje: Natrijev hidroksid Nevarno: H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.P260 Ne vdihavati meglice/hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki