Wekem Keramik Spray 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,18 € z DDV

Nov izdelek

HTC keramična mast v spreju

Category: Maziva.
Tag:

Več informacij

Profesionalno mazilo bele barve brez železa. Odporen je na visoke temperature in tlake. Idealen je za odpuščanje zvez, ki so izpostavljene visokim temperaturam kot so kolesni vijaki, itd. Preprečuje sprijemanje materialov zaradi visokih temperatur, varuje pred korozijo. Temperaturno območje od –40oC do 1400oC .Namenjen za uporabo v vseh industrijskih panogah in servisnih dejavnostih.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite in nanesite na površino z razdalje 5-10 cm.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-Heksan. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.

pozor.pngvnetljivo.jpg