IMS Aditiv DKO 3000

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


8,52 € z DDV

Nov izdelek

Dodatek kurilnemu olju za boljše izgorevanje in manjšo porabo

Več informacij

Aditivi za kurilna olja DKO3000 izboljšujejo lastnosti goriv. Na ta način omogočajo nemoteno delovanje kurilne naprave, prihranek goriva in zmanjšanje usedlin.

LASTNOSTI:
* prihranek do 8% vsled boljše energetske izrabe
* nemoteno delovenje gorilnika in kurilne naprave
* zmanjšuje sajavost
* zmanjšanje usedlin za 90%
* izboljšanje izgorevanja
* optimizacija termičnega izkoristka

PODROČJE UPORABE: termoenergetski sistemi vseh tipov na kurilna olja
NAČIN UPORABE: dodajati med polnjenjem rezervoarja ali dozirati v rezervoar
RAZMERJE MEŠANJA: 1:1000 do 1:3000, odvisno od deleža asfaltenov v kurilnem olju, oz.              nezgorelih delcev v dimnem plinu

Navodila za uporabo:
Vlijemo v rezervoar pred polnjenjem. Izjemoma lako tudi po polnjenju. Priporočamo doziranje 1l na 3000l lahkega kurilnega olja.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija; Goriva, diesel. Nevarno: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H351 Sum povzročitve raka. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje α,α' propilenedinitrilodi-o-krezol. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P308 + P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.