K2 VAPRON PRO REFILL 600ML

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


19,95 € z DDV

D7903

Nov izdelek

Tekočina za obnovo žarometov

Tag:

Več informacij

K2 Vapron Pro Refill  je tekočina za obnovo žarometov v kombinaciji z napravo K2 Vapron. 

Navodila za uporabo:
Priporočamo uporabo zaščitne maske. 1. Dobro očistimo žaromete. 2. Žaromete prebrusimo z vodobrusnim papirjem (800-3000 za bolj poškodovane in 1500 do 3000 za manj poškodovane žaromete. (papir ni priložen v paketu) 3. Posušimo in razmastimo žaromet. 4. Tekočino nalijemo v napravo (do polovice), počakamo 4-6 minut, da tekočina začne izparevati. 5. Parino nanašamo na površino žarometa. Naprava sme na enkrat delovati maksimalno 20 minut. Počakamo da se površina strdi v cca 8 urah ( v suhem prostoru). Odvečno tekočino iz naprave nalijemo nazaj v aluminijasto steklenico.


Varnostni napotki:
Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati /meglice/hlapov/razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.  

 

 

Povezani izdelki