WEPP Diesel air intake cleaner 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,07 € z DDV

2130

Nov izdelek

Čistilo za sesalni sistem

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Specialno čistilno sredstvo vsebuje najmodernejše snovi, le te pa enostavno odstranijo usedline in nečistoče iz celotnega sesalnega sistema. Preprečujejo, da se ta umazanija nato prenaša v EGR in DPF.

Prednosti:
- Odstranjuje nečistoče
- Čisti sesalne ventile

Navodilo za uporabo:
Motor naj bo hladen. Odstranimo sesalni kolektor (sistem) na primernem mestu. Sredstvo napršimo v sesalno komoro za zrak. Po 5-10 min. zaženemo motor in počakamo, da se segreje na delovno temperaturo. Z kovinsko ploščico zmanjšamo prostor za sesanje zraka za ca. 75%, s tem zmanjšamo količino sesanega zraka. Pršimo v kratkih intervalih pri vrt 2500 vrt/min v zmanjšan prostor za sesanje zraka.
POZOR: Ne pršimo v tople barvane površine!

Varnostni napotki:
Nevarno: H224 Zelo lahko vnetljiv aerosol.H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H315 Povzroča draženje kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P331 NE izzvati bruhanja. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti prah za gašenje.

Povezani izdelki