Znižana cena!
Wepp Multy Complex Cleaner 500ml

Wepp Multy Complex Foam 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,95 € z DDV

-2,57 €

8,53 € z DDV

2061

Nov izdelek

Razmaščevalno čistilo v obliki pene

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Moderno in izjemno efektivno sredstvo (aktivna pena) za čiščenje vseh površin. Tvori izjemno stabilno peno kar omogoča enostavno čiščenje tudi na vertikalnih površinah. Odstranjuje sledi olj, nikotina, silikona in topil. Odličen za čiščenje stekla in plastike saj za seboj ne pušča popolnoma nobenih sledi. Odličen tudi za čiščenje težje dostopnih mest

Uporaba: Čiščenje tekstila, stekel, kovin, vozil, opreme, pohištva, elektronske opreme, ….

PREDNOSTI:
Čiščenje brez sledi
Stabilna pena
Popolnoma varen za uporabo
Prijazen do uporabnika
Vsestranski produkt

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresemo pločevinko. Čistilo napršimo na površino. Pustimo delovati nekaj časa, nato, obrišemo s krpicami iz mikrovlaken ali papirjem, ki ne pušča sledi.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki