Autosol DPF Filter Cleaner 300ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


12,18 € z DDV

Nov izdelek

Čistilo za filtre partikularnih delcev

Tag:

Več informacij

Visoko učinkovito čistilno sredstvo za DPF filtre. Je najbolj ekonomična rešitev za čiščenje in zaščito DPF filtrov. Lahko se ga uporablja v dieselskih motorjih in kot dodatek k nafti. Popolnoma očisti DPF filter med vožnjo.

Navodila za uporabo:
Stekleničko nalijte v rezervoar za gorivo pred točenjem nafte. 300ml steklenička je dovolj za 60-80L goriva. Priporočamo redno uporabo sredstva na vsake 3 mesece oz. vsakih 3-5.000 km. Pozor! Ne pretiravajte s pogostostjo uporabe. Ni primerno za vozila, ki imajo avtomatski sistem doziranja aditiva.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%); ogljikovodiki, C14-18, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromati (2-30%); 2-metilpropan-1-ol; Trikarbonil(metilciklopentadienil)mangan. Nevarno: H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P264 Po uporabi temeljito umiti roke z milom in vodo. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja.

Povezani izdelki