Nov
K2 Corotol Strong 1000ml

K2 Corotol Strong 1000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,30 € z DDV

H083

Nov izdelek

Alkoholno čistilno sredstvo

Več informacij

Učinkovito čistilno sredstvo na osnovi alkohola. Vsebuje kar 69% etilnega alkohola, ojačanega z 9% izopropanola. Za intenzivno čiščenje vseh trdih površin. Pakirana v plastenki s pršilko. Priporoča se dnevna uporaba.

Navodila za uporabo:
Napršimo na površino in počakamo nekaj sekund. Po potrebi zbrišemo s krpo. POZOR: ko čistimo elektronske komponente, sledimo navodilom proizvajalca. Nikoli ne čistimo elementov, ki so pod napetostjo. ARTIKEL NI PRIMEREN ZA UŽIVANJE!

Varnostni napotki:
NEVARNO: H225 lahko vnetljiva tekočina hlapi. H319 povzroča hudo draženje oči. H336 lahko povzroči zaspanost in omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P271 Uporabiti le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC648/2004: ˂ 5% neionske površinsko aktivne snovi.

 

Povezani izdelki