K2 Vizio Plus 200ml Spray

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


2,75 € z DDV

K2K511

Nov izdelek

Sredstvo za zaščito vetrobranskih stekel

Category: Voski in premazi.
Tag:

Več informacij

Nevidni brisalec. Znatno izboljša vidljivost in omogoča enostavno odtekanje vode iz  vetrobranskega stekla. Omogoča tudi lažje drsenje brisalcev po vetrobranskem steklu. Do 55 km/h uporaba brisalcev ni potrebna.

Navodila za uporabo: 
Dobro očistimo površino. Izdelek napršimo na površino. Ko se posuši postopek ponovimo. Presežek enostavno odstranimo iz površine s suho in čisto krpo in površino dobro spoliramo z mikro krpo. Da bi zagotovili maksimalen učinek naslednji dan postopek ponovimo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Propan-2-ol. evarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.  H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki