MASTON TEAK OIL 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,84 € z DDV

-4,88 €

10,72 € z DDV

Nov izdelek

Tikovo olje za zaščito lesa

Category: Zaščita lesa.
Tag:

Več informacij

MASTON TEAK OIL je je sredstvo za zaščito in nego lesa ki ga odlikuje ga izredno enostavna uporaba. Zagotavlja naraven ton lesa in dolgotrajno odporen na vse ekstremne vremenske razmere. Ohranja in varuje pred vlago, vremenom, izsuševanjem in podaljšuje življenjsko dobo lesenim površinam. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Zaščitni film odbija vodo.

Navodila za uporabo:
Pred nanosom naj bo površina dobro očiščena in suha. Temperatura vsaj 15C in vlažnost 8-12%. Pred uporabo dobro pretresi. Pršiti direktno na površino. V kolikor je površina zelo stara in suha priporočamo uporabo brusnega papirja. Pozor: Na zanemarjene površine po potrebi nanesemo več slojev. Na površino nanašamo iz dolžine 20cm. Pustimo 5-10 min in obrišemo s krpo. Nanašamo v tankem sloju. V kolikor je potrebno postopek ponovimo. Pred uporabo površine se prepričajte da je površina popolnoma suha. Priporočamo da pustite mirovati 1 dan. Priporočamo uporabo zaščitne opreme. Zavarujte površine okoli površine, ki jo barvate.

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Ogljikovodiki, stranski produkti procesiranja terpena. Lahko povzroči alergijski odziv. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti gasilni prah. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.