WEPP Brake HI-TEC spray 400 ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,75 € z DDV

255

Nov izdelek

Zaščita zavornega sistema

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Aktivno sredstvo za zaščito in varovanje celotnega zavornega sistema. Vsebuje specialne aktivne snovi in pigmente. Deluje antikorozivno in protihrupno. Odporen na vodo in soli.

Prednosti:- Priporočljiva uporaba ob vsaki menjavi zavor
- Podaljšuje življenjsko dobo
- Preprečuje škripanje
- Varuje pred korozijo in ostalimi vplivi

Navodilo za uporabo:
Pred nanosom dozo dobro pretresemo. Napršimo iz razdalje 20 cm na površino. Primerno za ležaje, čeljusti in vse ostale elemente. Po uporabi pustiti delovati nekaj časa.

Varnostni napotki:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 – Povzroča draženje kože. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki