Wekem Corosion Protection 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,35 € z DDV

66WS440-400

Nov izdelek

Vosek za zaščito kovin

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Wekem WS440 je visokozmogljiv vosek za zaščito vseh kovinskih elementov. Varuje pred vlago, soljo, vodo, nesnago... Odporen na kemikalije, zagotavlja dolgotrajno zaščito površinam. Lahko ga uporabljamo za zaščito površin med skladiščenjem ali transportom. Odličen je za zaščito orodij in strojev, kjer se uporablja vodotopna tekočina za obdelovanje. Uporabljamo ga tudi za zaščito motornega predela in podvozij vozil.

NAVODILA ZA UPORABO
Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Pred nanosom dobro pretresemo dozo in pršimo iz razdalje 20 cm. Nanesemo v tankem sloju na površino.

VARNOSTNI NAPOTKI
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine v skladu z uredbo 648/2004: >30%: alifatski ogljikovodiki.

Povezani izdelki