Dinitrol 6900 Kontrol spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,26 € z DDV

661306704

Nov izdelek

Črna mat kontrolna barva

Category: Pripomočki.
Tag:

Več informacij

Dinitrol 6900 je črna mat kontrolna barva za pomoč pri brušenju. Olajša zgladitev kitane površine, saj nam nakaže pore in neravnine v kitu.

Navodilo za uporabo: Sprej napršimo na površino in počakamo da se posuši (5-10 min). lahko nanašamo na suho ali mokro površino. Pore in pomanjklivosti postanejo vidne kot črne pike ali oznake.

Varnostni napotki: Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. H222 Zelo vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dsega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin P251 Posoda je od tlakom: ne preluknajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati prahu/dima/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50ºC/122ºF. P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Povezani izdelki