K2 TURBO DFA-39

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 4 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 4 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,80 €.


2,92 € z DDV

Nov izdelek

Aditiv proti zmrzovanju nafte.

Tag:

Več informacij

Dodatek DFA-39 je učinkovito sredstvo za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destiliranih olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so nameščeni na mesta dodajanja goriva v dizelskih motorjih in kotlih. Aditiv zagotavlja uporabnost goriv do temperature –39C. Preprečuje nastajanje korozije. Primeren za vsa dizelska goriva in kurilna olja. Kompatibilen z aromatskim in alifatskim topilom.

NAVODILA ZA UPORABO:
DOZIRANJE: Dobro pretresemo embalažo. Doziramo 0,5L DFA na 600L (zaščita do –39oC). Učinkovit je samo če ga dodajamo gorivu preden le to postane motno (temperatura nad 0C). Najboljše rezultate dosežemo, če ga dodajamo pri skoraj praznem rezervoarju in potem dotočimo gorivo, s tem dosežemo optimalno mešanje. Hraniti pri temperaturi nad 0C.

VARNOST IN OKOLJE:
Vsebuje: m-ksilen; Etilbenzen; p-ksilen; o-ksilen. Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H312 + H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki