Znižana cena!
Clovin Dr. Prakti Dishwashing cleaner 250ml

Clovin Dr. Prakti Dishwashing cleaner 250ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


1,93 € z DDV

-20%

2,41 € z DDV

CL04

Nov izdelek

Čistilo za pomivalni stroj

Tag:

Več informacij

Zagotovi čistejše delovanje ter varnejšo uporabo pomivalnega stroja. Uspešno odstranjuje mineralne usedline v notranjosti pomivalnega stroja. Doseže tudi težje dostopne dele. Priporoča se uporaba enkrat na mesec. 

Navodila za uporabo:
Doziramo v skladu z navodili proizvajalca stroja.

Varnostni napotki:
Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz  P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati kožo z vodo/prho.  Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: 5%-<15% neionske površinsko aktivne snovi, fosfati, parfum

Povezani izdelki