Nov
K2 Deocar Farhen 700ml

K2 Deocar Farhen 700ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,53 € z DDV

66K2M115NM

Nov izdelek

Osvežilec zraka v razpršilcu

Category: Osvežilci zraka.
Tag:

Več informacij

Profesionalni osvežilec zraka z zelo intenzivno aromo. Primeren za uporabo v vozilih, plovilih, letalih, prostorih,... Skrbno izbrana mešanica vonjev napolni prostor z dolgotrajnim in aromatičnim vonjem.

Navodila za uporabo:
Osvežilec napršite po notranjosti prostora. Za dolgotrajnejši vonj, ga lahko nanesete tudi na oblazinjene dele. V tem primeru, ga vedno najprej preizkusite na skritem mestu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on, 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-enkarbaldehid.  Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpg

Povezani izdelki