K2 Perfect Vulcan

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,31 € z DDV

Nov izdelek

Profesionalni odvijač v spreju

Category: Maziva.
Tag:

Več informacij

Posebna formula z sintetičnim grafitom MoS2 in K2 careflonom zagotavlja enkratno prodiranje in tako osvobaja tudi najbolj korodirane elemente. Deluje hitro in učinkovito. Po uporabi zagotavlja korozijsko odpornost in mazanje pri nizkih in visokih temperaturah. Ne vsebuje silikona.

NAVODILO ZA UPORABO:
Napršite na korodirane elemente in počakajte nekaj minut. Odvijte vijak. V izrednih primerih napršite in počakajte nekaj ur in ponovno odvijte.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Vsebuje: Ogljikovodiki, C9‐C11, n‐alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromatov. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.
vnetljivo.jpg