K2 Pro Contat Spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,09 € z DDV

Nov izdelek

Čistilno in mazalno sredstvo za kontakte

Category: Čistila.
Tag:

Več informacij

Čisti in razmaščuje električne dele kot so vtiči, odklopniki, kabli, kontakti, varovalke. Preprečuje vžig, deluje pa tudi kot protikorozijska zaščita pred vlago in rjo. Preprečuje izgubo napetosti. Poveča zanesljivost električnega sistema v vozilih. Ščiti električne elemente (kable,kontakte, vtiče, varovalke) pred oksidacijo in rjavenjem.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo prestesite. Napršite sredstvo na želeno mesto in obrišite s krpo. Ne uporabljajte na lakiranih kablih in tuljavah - ta izdelek topi

Varnostni napotki:
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka; propan-2-ol. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.HOS - Kategorija in mejna vrednost: B(e) 840 g/l. Ta proizvod vsebuje: 714,8 g/l HOS.

pozor.pngvnetljivo.jpgNO_okolju_nevarno_novo_1.jpg

Povezani izdelki