Wepp Valve intensive cleaner 400ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,92 € z DDV

2033

Nov izdelek

Čistilo za ventile in EGR

Category: Čistila .
Tag:

Več informacij

Čistilno sredstvo za ventile, učinkovito in enostavno odstrani ogljikove in ostale usedline iz ventilov, vodil, kanalov in EGR ventilov. Zagotavlja, da ventil motorja naseda na sedež in s tem maksimalno kompresijsko razmerje. Izboljšuje delovanje in povečuje moč motorja. Zmanjšuje porabo goriva in zmanjšuje emisije.

Prednosti:
- Odličen za celoten sesalni sistem in predel ventilov
- Odstranjuje usedline in nečistoče
- Izboljšuje odzivnost

Navodilo za uporabo:
Uporabljamo pri prekomerni porabi goriva, zmanjšani moči motorja, slabšem zagonu in slabši odzivnosti motorja. Vse to so problemi, ki se pojavljajo zaradi slabše kvalitete goriva.
Pred čiščenjem segrejemo motor. Odstranimo vakumsko cev iz motorja na primernem mestu in vstavimo cev spreja. Napršimo 50% vsebine ob delujočem motorju pri vrtljajih 3500 vrt/min. Ugasnemo motor in počakamo približno 30 minut, da čistilo deluje. Ponovno zaženemo motor. (Mogoč je težji vžig motorja) Ponovimo postopek dokler doza ni popolnoma prazna. Merimo kompresijo posameznega valja pred in po čiščenju, da se prepričamo o rezultatih.

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 Vnetljiv aerosol.H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.H319 Povzroča hudo draženje oči.H315 Povzroča draženje kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.P243 Preprečiti statično naelektrenje.P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P331 NE izzvati bruhanja. P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti peno za gašenje.

Povezani izdelki