Americol Amecid 1000ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


17,06 € z DDV

918-01-02

Nov izdelek

Kislo sredstvo za vodni kamen.

Tag:

Več informacij

Amecid je visoko koncentrirano in učinkovito čistilo na bazi fosforne kisline in je biološko razgradljivo. Primerno je za odstranjevanje trdovratnega vodnega kamna, oksidov (A1 in Fe), kalcijevih depozitov. Uporabljamo ga v kuhinjah, toaletah, kopalnicah, avtopralnicah, marinah, ravno tako pa je primeren za ribičijo in za čiščenje plavalnih bazenov.

Slika je simbolična.

Navodila za uporabo:                                                                                                     
Priporočeno razmerje mešanja je 1%-3% (1:100-1:33). Nanašamo z gobo, ščetko, razpršilkami ali visokotlačnimi čistilci. Pustimo učinkovati nekaj minut in speremo z vodo. Uporaba vroče vode pospeši proces čiščenja.

Varnostni napotki:
Vsebuje: fosforjeva kislina; alkoholi, C9-11 etoksilirani (12 EO). Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: kationske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli. 

jedko.png

Povezani izdelki