K2 DURABIT zaščita 1L - na pištolo

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,36 € z DDV

66K2L325

Nov izdelek

Antikorozijska zaščita

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Profesionalen produkt za zaščito vozila pred korozijo črne barve. Je izredno učinkovit zvočni izolator. Primerno za zaščito podvozja, požarnih sten, okvirjev, notranjih strani vrat, rezervoarjev, blatnikov, strehe,.. OPOZORILO: izogibati se nanosu na izpušni sistem, amortizerje. motor in menjalnik.

Navodilo za uporabo:
Nanašamo le na očiščeno površino. Pločevinko dobro pretresemo pred uporabo. Durabit 1000ml nanašamo na dva načina odvisno od oblike doze. Enostavno s čopičem ali s pomočjo pištole, ki se privije direktno na dozo. Natančna navodila so navedena na embalaži izdelka.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo dobro preberite etiketo in navodila za uporabo. Vsebuje: Ogljikovodiki, C9, aromatski; Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%). Nevarno: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.