Wekem Aluminium Spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,92 € z DDV

Nov izdelek

Alu sprej

Category: Zaščita.
Tag:

Več informacij

Profesionalen produkt odporen na mehanske poškodbe. Površina izgleda kot iz aluminija. Se hitro suši, je zelo dobro oprijemljiv na površino in je vodo odporen. Naredi svetleč aluminijast premaz na površini. Optični sprej na površini ustvari zaščitni sloj, ki varuje pred zunanjimi vplivi. Ravno tako pa zagotavlja lep optični izgled artiklov, ki izgledajo, kot iz aluminija. Idealno za uporabo pri prezračevalnih sistemih.

NAVODILO ZA UPORABO:
Površina mora biti pred nanosom čista, suha in ne mastna. Večje korodirane delce odstranimo z krtačo. Pred nanosom dobro pretresite. Če se sliši kroglica v spreju še dodatno pretresite, da se kroglica ne sliši več. Nanesite na površino iz razdalje 25-30 cm.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki