Nov
K2 Benzin Go 250 ml

K2 Benzin Go 250 ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,98 € z DDV

T322

Nov izdelek

Aditiv za bencinske motorje

Tag:

Več informacij

K2 Benzin Go je popolnoma novi profesionalni dodatek in visoko učinkovito čistilno sredstvo za bencinske motorje. Odstranjuje depozite iz celotnega sistema za gorivo. Odstranjuje ogljikove depozite in kontaminacijo v izgorevalnih komorah. Zagotavlja čisto in močno izgorevanje ter optimizira emisije. Veže vlago in kondenz. Maže in ščiti sistem za gorivo. Podaljšuje življenjsko dobo motorja, poveča moč in v celoti izboljša delovanje. Primeren za vse bencinske motorje. Varen za lambda sonde, katalizatorje in GPF filtre.

Navodila za uporabo:
Priporočamo, da se aditiv dodaja na vsakih 10.000 km. Ena doza zadošča za rezervoar 45 do 65L. Nalijemo v rezervoar pred točenjem goriva.  

Varnostni napotki:
Vsebuje: reakcijska zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena, ogljikovodiki, C10, aromatski, >1% naftalena,  ogljikovodiki, C9, aromatski, 1,2,4-trimetil benzen. NEVARNO:  H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H312+H332 Zdravju škodljivo pri stiku s kožo ali pri vdihavanju.H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki