Wekem Welding Spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


6,09 € z DDV

Nov izdelek

Sprej za varjenje

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

WS 320 preprečuje lepljenje brizgancev od varjenja na površino. Varuje varilne šobe in obdelovance bred poškodbami od varjenja. Popolnoma brez silikona. Brez negativnega efekta na lakirane površine.
LASTNOSTI: Primerno za vse vrste varjenja, kjer pride do brizganja. Ravno tako je pirmeren tudi za varilne robote.

NAVODILO ZA UPORABO:
Sredstvo nanesemo okoli področja varjenja in na varilno šobo. Po končanem delu površino obdelovanca obrišemo z krpo.

VARNOSTNI NAPOTKI:
Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

vnetljivo.jpg

Povezani izdelki