Znižana cena!
Wepp Super rust shock 400ml

Wepp Super rust shock 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,96 € z DDV

-3,03 €

8,99 € z DDV

2146

Nov izdelek

Odstranjevalec rje

Category: Razno.
Tag:

Več informacij

Moderno in izjemno efektivno sredstvo za hitro montažo oz. demontažo. Popolnoma brez kislin in smol. Izredno hitro prodira v rjo. Izjemno efektiven tudi pri barvnih in lahkih kovinah. Demontažo omogoča takoj. Nevtralen do gume in plastike.

Prednosti:
- Izjemna penetracija
- Izpodriva vlago
- Preprečuje lom
- Efekt zamrzovanja

Navodilo za uporabo:

Primerno za demontažo vseh vijačnih in ostalih zvez (kot so vijaki, izpušni sistemi, objemke,...) Pred uporabo dobro pretresemo. Napršimo na površino in takoj pričnemo z odvijanjem.

Varnostni ukrepi:

Nevarno H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315  Povzroča draženje kože. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102  Hraniti zunaj dosega otrok.P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P332 + P313  Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki